Vilka omfattas av lagen

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter.

Bredbandsutbyggare är den som har för avsikt att anlägga eller bygga ut ett bredbandsnät. Det kan vara en privat eller offentlig aktör och det finns inget krav på att denne ska tillhandahålla ett allmänt kommunikationsnät för att omfattas av lagen. Förutom redan etablerade aktörer omfattas de som för första gången ska anlägga ett nät, till exempel byalag.

Nätinnehavare är den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en infrastruktur avsedd för att tillhandahålla en transporttjänst eller en tjänst för produktion, transport eller distribution av gas, el, uppvärmning eller vatten. Nätinnehavare kan vara dels privata dels offentliga aktörer, men eftersom infrastrukturen ska vara avsedd för att tillhandahålla tjänster omfattas inte till exempel gemensamhetsanläggningar som enbart nyttjas av medlemmarna själva. För att anses vara en nätinnehavare bör denne även driva någon form av ekonomisk verksamhet, även om den inte behöver drivas i vinstsyfte.

Offentligt organ är den, som utöver att omfattas av kriterierna för att vara nätinnehavare, även är en sådan aktör som anges i 1 kap 22 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, till exempel statliga och kommunala myndigheter och kommunala bolag.