Tidsfrister

När en begäran mottagits av en nätinnehavare börjar en tidsfrist att löpa.

En begäran om tillträde ska vara skriftlig (kan vara e-post) och innehålla en redogörelse för utbyggnaden eller anläggandet samt en tidsplan för projektet i den utsträckning som är relevant för att bedöma om tillträde ska medges eller avslås. Bredbandsutbyggaren bör begära ett mottagningsbevis för att försäkra sig om att tidsfristen för nätinnehavarens svar börjar löpa. 

Nätinnehavaren ska så snart som möjligt, dock senast två månader från mottagandet av en fullständig begäran om tillträde, skriftligen meddela bredbandsutbyggaren om begäran medges eller avslås.