Överenskommelse och tvist

Utgångspunkten är att bredbandsutbyggaren och nätinnehavaren ska komma överens om tillträdet och eventuella villkor som ska gälla.

Om parterna inte kommer överens kan både bredbandsutbyggaren och nätinnehavaren vända sig till PTS och begära en prövning av det som är tvistigt dem emellan. Tvisten kan avse att tillträde nekats eller villkor som nätinnehavaren ställt upp.

Om någon av parterna begär tvistlösning ska PTS som huvudregel fatta ett beslut inom fyra månader från det att en fullständig begäran inkom till myndigheten. När tvisten avser tillträde till fysisk infrastruktur för elektronisk kommunikation i en byggnad ska PTS som huvudregel fatta ett beslut inom två månader från det att en fullständig begäran inkom till myndigheten.