Infrastruktur utanför byggnad

Nätinnehavare är skyldiga att på begäran medge tillträde till fysisk infrastruktur utanför byggnad.

Tillträde, dvs. möjlighet att anlägga bredbandsnät, kan medges till passiva nätdelar som kanalisationer, master, tillsynsbrunnar, kopplingsskåp, och stolpar. Infrastruktur för dricksvatten och nätdelar såsom kablar och svart fiber omfattas dock inte.

När bredbandsutbyggnaden kräver tillstånd ska nätinnehavaren bistå bredbandsutbyggaren (till exempel att formellt ansöka om tillståndet).

En begäran om tillträde till fysisk infrastruktur får avslås om den inte är rimlig med hänsyn till exempelvis teknisk lämplighet, utrymmesbrist eller om nätinnehavaren erbjuder ett alternativt tillträde som motsvarar bredbandsutbyggarens behov (till exempel genom uthyrning av svart fiber). Likaså får nätinnehavaren avslå en begäran om tillträde om bredbandsutbyggaren har rätt att begära tillträde till eller användning av den fysiska infrastrukturen enligt beslut som har fattats med stöd av lag (2003:389) om elektronisk kommunikationBredbandsutbyggaren bör begära ett mottagningsbevis för att försäkra sig om att tidsfristen för nätinnehavarens svar börjar löpa.

Nätinnehavare får ställa upp villkor för tillträdet, till exempel avseende ersättning och skyddsåtgärder för att trygga driften eller miljön.