Infrastruktur i byggnad

De som äger eller annars råder över fysisk infrastruktur för elektronisk kommunikation i en byggnad är skyldiga att på begäran medge tillträde till infrastrukturen.

Tillträde till fysisk infrastruktur för elektronisk kommunikation som finns i en byggnad kan medges till exempelvis accesspunkt, kanalisation och annan passiv infrastruktur som är avsedd för att möjliggöra bredbandsåtkomst. För att kunna få tillträde krävs det att nyanläggning av ytterligare infrastruktur i byggnaden är olönsam eller fysiskt ogenomförbar.

En begäran om tillträde får avslås om den inte är rimlig, till exempel om det skulle medföra märkbara driftstörningar för befintliga tjänster. Tillträde till infrastruktur i en byggnad kan i vissa fall nekas om tillträde redan ges till ett befintligt elektroniskt kommunikationsnät med hög kapacitet på objektiva, öppet redovisade, proportionerliga och icke-diskriminerande villkor. 

De som äger eller annars råder över, dvs. har tillgång till och bestämmer över, infrastrukturen får ställa upp villkor för tillträdet, till exempel avseende ersättning för tillträdet eller att byggnaden ska återställas i det skick den var innan tillträdet.