Lantmäteriet

Lantmäteriet prövar frågor om åtkomst till mark.

Lantmäteriet prövar frågor om åtkomst till mark, t.ex. bildande av ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut för bredband. Lantmäteriet är i övrigt den myndighet som kartlägger Sverige. Till myndighetens uppgifter hör att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser.

För mer information om markfrågor, bredband och hur en lantmäteriförrättning går till så kan ni besöka myndighetens hemsida.

Tillgång till annans mark

Bredband på landsbygden