Länsstyrelsen

Att tänka på när du ska anlägga bredband. Funderar du eller din organisation på att gräva för bredbandsnät? Då finns det vissa saker som du behöver känna till innan du påbörjar arbetet. Särskild hänsyn ska tas i skyddade områden och på mark som misstänks vara förorenad. Det finns också söktjänster som du kan använda för att få mer information om marken där du planerar att gräva.

Som exploatör och beställare är du är ansvarig för att vara informerad om vad som gäller i skyddade områden. Du är också ansvarig för att ta reda på om marken är eller misstänks vara förorenad. 

Hur vet jag om ett område är skyddat eller förorenat?

Enklast är så klart att undvika områden som är skyddade eller misstänkt förorenade. Samtidigt kan det vara svårt att veta vilka bestämmelser som finns för marken där du tänkt gräva.

Om du planerar att placera bredbandsnätet i eller i närheten av skyddade områden, som till exempel fornlämningar, vattenområden, naturreservat, förorenade områden eller småbiotoper är det viktigt att du kontaktar länsstyrelsen för att få veta vad som är möjligt. Mycket av denna information finns att tillgå på Länsstyrelsens webbplats

Söktjänsterna Fornsök och WebbGIS

På länsstyrelsernas webbplatser finns söktjänster där du kan få mer information och underlag för att kunna bedöma om och när du behöver kontakta myndigheten.

Fornsök

Via söktjänsten Fornsök (FMIS) www.raa.se hittar du registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar samt information som rör arbeten i närheten av dessa miljöer. Riksantikvarieämbetet ansvarar för Fornsök, men du kan också nå tjänsten via länsstyrelsernas webbplatser.

WebbGIS

Via det geografiska informationsverktyget WebbGIS hittar du information inom olika ämnesområden som exempelvis naturvård, miljöpåverkan och kulturmiljövård. Du kan själv kryssa i de ämnesområden och grupper som du är intresserad av. Det kan till exempel vara skyddad natur, biotopskyddsområden, fornlämningar eller miljöfarlig verksamhet. Här ges en samlad bild av situationen i respektive län. Länsstyrelserna ansvarar för WebbGIS och du hittar den via kartjänster på våra respektive webbplatser.

Behövs det anmälan, tillstånd eller dispens för att få gräva?

Beroende på vilken typ av mark du planerar att gräva i och vad som finns i området kan det behövas en anmälan om samråd eller ansökan om tillstånd eller dispens.

Skyddad natur

Grävningar i skyddad natur kräver dispens eller tillstånd från länsstyrelsen eller kommunen. På länsstyrelsernas webbplatser finns mer information om skyddade områden som exempelvis reservat, alléer eller stenmurar. Här finns också information om tillstånd och dispenser.

Fornlämningar och kulturmiljöer

Fornlämningar och vissa kulturmiljöer är skyddade enligt svensk lag. Om grävningen kommer att påverka dessa miljöer krävs det i regel en ansökan. På länsstyrelsernas webbplatser finns mer information om fornlämningar och kulturmiljöer. Här finns också ansökningsblanketter. 

Förorenade områden

Om grävningen för bredband är planerad i ett område där det funnits miljöfarlig verksamhet eller om det finns misstanke om att området är förorenat behöver du kontakta länsstyrelsen eller kommunen. De är tillsynsmyndighet beroende på vilken tidigare verksamhet som funnits på platsen. Mer information kan du få av din länsstyrelse eller kommun.

Grävning i vatten eller nära strandlinje

Om grävningen innebär att gräva i vatten behöver du anmäla det till en tillsynsmyndighet, i normalfallet länsstyrelsen i ditt län.

För att göra grävningar i närheten av vatten kan det även krävas strandskyddsdispens. Strandskyddet varierar i landet och kan vara från 100 meter till 300 meter upp på land och ut i vattnet från strandlinjen.

På länsstyrelsernas webbplatser finns mer information om vad som gäller för grävning i anslutning till vatten och stränder.

Naturmiljön i övrigt (12:6 samråd)

Verksamhet eller åtgärder som väsentligt kommer att ändra naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i Miljöbalken (det vill säga sådant som inte gäller, fornlämning, vattenmiljö eller skyddade områden), kräver så kallat 12:6 samråd. Du kan läsa mer om denna typ av samråd på länsstyrelsernas webbplatser.

Mer information på länsstyrelsernas webbplatser

På länsstyrelsernas respektive webbplatser hittar du mer information om fornlämningar, kulturmiljöer, vattenområden, skyddad natur och annat som kan vara till hjälp i förberedelsernas inför en grävning för bredbandsnät.

Tydliga kartor

För att skynda på och förenkla handläggningen av ärendet är det bra att skicka in tydliga kartor där sträckningen för var grävningen ska ske. Kartan får gärna vara i stor skala, som 1:5000, då är det enklare och snabbare för Länsstyrelsen att arbeta med din ansökan. Om sträckningen går över ett stort område är det bra att skicka med en översiktskarta och detaljerade storskaliga kartor över delsträckningar.