Kommunen

Etablering av bredbandsnät i kommunal mark.

Den som vill anlägga bredbandsnät i mark som ägs av en kommun behöver, på samma sätt som i privatägd mark, få rätt att nyttja marken. Detta kan lösas på olika sätt, t.ex. genom tecknande av nyttjanderätts- eller servitutsavtal eller genom upplåtelse av ledningsrätt. Nyttjande av kommunal allmän platsmark för ledningsdragning regleras ofta i ett generellt nyttjanderättsavtal (s.k. markavtal).

Mer information om kommunernas hantering av markavtal och om ledningar i kommunal mark finns hos Sveriges Kommuner och Regioner

Innan grävning i kommunal mark kan påbörjas behövs i regel ett tillstånd från kommunen (ofta benämnt grävningstillstånd). Grävningstillstånden regleras inte i lag utan varje kommun beslutar i egenskap av markägare själv om sina riktlinjer och villkor för att tillåta grävning i kommunens mark. Att kommunerna ställer krav på grävningstillstånd beror bl.a. på att de vill kunna minska störningarna för trafikanter och allmänheten, åstadkomma lämplig lokalisering av ledningar och effektivt utnyttjande av utrymmet i marken, underlätta samordning av olika arbeten och möjliggöra anpassning av villkoren vid långa avtal.

Många kommuner ställer krav på att ledningsägaren genomför samråd med övriga ledningsägare och berörda kommunala förvaltningar innan eller i samband med att ansökan om grävningstillstånd lämnas in.

Vid arbeten som berör trafikleder krävs normalt också en trafikanordningsplan (TA-plan) som ska granskas och godkännas av kommunen. En trafikanordningsplan innehåller fakta om grävarbetet och hur det ska märkas ut.

Grävarbeten kan även medföra behov av att tillfälligt ändra eller införa trafikföreskrifter. Det kan t.ex. handla om att förbjuda parkering inom ett arbetsområde eller införa stopplikt. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter beslutas av kommunen på ansökan av den som ska utföra grävarbetet.

Användning av mark utanför arbetsområdet för t.ex. upplag eller uppställning av bodar och containers kan kräva tillstånd av polismyndigheten enligt 3 kap 1 § ordningslagen. För sådan användning kan kommunen ta ut särskild avgift enligt kommunal taxa.

Information om kommunens regler och rutiner för grävning i kommunens mark finns att läsa på de flesta kommuners hemsida. Lämpliga sökord: ”grävningstillstånd”, ”grävtillstånd”, ”schakttillstånd”, ”öppningstillstånd” eller ”trafikanordningsplan”. Alla kommuners hemsidor finns samlade hos Sveriges Kommuner och Regioner

Vägran att teckna markavtal eller ett beslut att inte medge grävningstillstånd kan inte överklagas, vilket innebär att om en överenskommelse inte kan nås får andra vägar sökas, t.ex. ledningsrätt. Ibland kan möjligheten att nyttja befintlig fysisk infrastruktur eller svart fiber vara ett alternativ till att teckna markavtal med kommunen.