Samordning

Offentliga organ, eller den som utför ett bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansierat med offentliga medel, är skyldiga att på begäran medge samordning av bygg- och anläggningsprojekt.

Offentliga organ, samt andra nätinnehavare som utför ett bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansierat med offentliga medel, är skyldiga att medge samordning av det projektet och utbyggnad av fast eller trådlöst bredband med kapacitet över 30 Mbit/s. Skyldigheten att medge samordning gäller inte när nätinnehavarens bygg- och anläggningsprojekt är av mindre betydelse.

Samordning kan dels vara samförläggning, vilket innebär att två rör läggs i samma schakt, dels innebära samarbete kring själva arbetet. Samarbetet kan bestå av nyttjande av gemensam arbetsväg eller samma maskiner.

En begäran om samordning ska vara skriftlig (kan vara e-post) och innehålla en redogörelse för det planerade bredbandsprojektet, vilket bygg- eller anläggningsprojekt begäran avser och vilken typ av samordning som krävs. Redogörelsen ska dessutom innehålla allt som kan vara relevant för nätinnehavarens bedömning av om det föreligger en samordningsskyldighet. Begäran ska lämnas till nätinnehavaren senast en månad innan denne måste ansöka om nödvändiga tillstånd hos myndigheter. Bredbandsutbyggaren bör begära ett mottagningsbevis för att försäkra sig om att tidsfristen för nätinnehavarens svar börjar löpa.

Om villkor ställs upp för samordningen ska de vara rättvisa, icke-diskriminerande och öppet redovisade. 

Nätinnehavaren får neka samordning om begäran om samordning inte är rimlig. Exempel på när en begäran inte är rimlig kan vara krav på driftsäkerhet eller merkostnader för nätinnehavaren som bredbandsutbyggaren inte är villig att ersätta nätinnehavaren för.