PTS beslut

Här hittar du PTS beslut i tvistlösningar och tillsyn.

Tillsyn

Telia 17-9513

PTS inledde på eget initiativ tillsyn för att utreda om Telia Company AB (Telia) följer krav i utbyggnadslagen om att ta emot och besvara en begäran om tillträde till fysisk infrastruktur. Enligt lagens krav ska en begäran om tillträde bl.a. besvaras inom två månader.

I tillsynen framkom att Telia tillämpade rutiner som bl.a. innebar att en bredbandsutbyggare först behövde hämta information i Ledningskollen innan en begäran om tillträde ingavs, eller att en begäran skulle ges in på en särskild blankett. Sammantaget bedömde PTS att Telias rutiner för mottagande av begäran om tillträde inte var förenliga med bestämmelserna i 2 kap. 1 och 3 §§ utbyggnadslagen. Den 3 maj 2018 förelade PTS därför Telia att vidta åtgärder för att ta emot och behandla varje begäran om tillträde som lämnas in direkt till någon av bolagets sedvanliga kontaktvägar, och i samband därmed, upphöra att ställa som krav att den som begär tillträde måste begära information eller vidta andra åtgärder innan Telia behandlar begäran eller att en begäran om tillträde ska göras på en särskild blankett.

PTS beslut om föreläggande överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten avslog överklagandet den 14 mars 2019. Domen överklagades inte.

 

Tvistlösning

Maj-Söröje-Bölom Byafiber Ekonomisk förening ./. E.ON Energidistribution AB 21-1149

Tvistlösning mellan Maj-Söröje-Bölom Byafiber Ekonomisk förening och E.ON Energidistribution AB rörande tillträde enligt 2 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen). 

Efter att E.ON Energidistribution AB (E.ON) avslagit MSB Byafibers begäran om tillträde till E.ON:s stolpar vände sig MSB Byafiber till PTS med en begäran om tvistlösning. PTS beslutade den 9 juni 2021 att E.ON på rättvisa och rimliga villkor ska medge MSB Byafiber tillträde till E.ON:s stolpar på viss angiven sträcka.

PTS beslut överklagades inte.

PTS beslut

Skanova AB ./. Trafikverket 19-5109

Tvistlösning mellan Skanova AB och Trafikverket rörande samordning av projekt enligt 3 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen).

Efter att Trafikverket avslagit en begäran om samordning från Skanova AB begärde Skanova AB att PTS skulle pröva tvisten. PTS beslutade den 9 september 2019 att Trafikverket ska samordna sina bygg- och anläggningsprojekt på en viss järnvägssträcka med Skanova AB:s projekt för anläggande av optisk fiberkabel inklusive längsgående och tvärgående kanalisation på samma sträcka (PTS dnr 19-5109).

PTS beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten avslog Trafikverkets överklagande i dom den 20 februari 2020 (mål nr 21800-19). Trafikverket överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm (mål nr 1918-20) som upphävde Förvaltningsrättens dom och PTS beslut. Kammarrättens dom är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen.

I domen konstaterar Kammarrätten att det aktuella bygg- och anläggningsprojektet i vart fall delvis avser fysisk infrastruktur som stödjer samhällsviktig verksamhet. Den aktuella undantagsbestämmelsen är därför tillämplig om verksamhetens funktion kan påverkas negativt av en samordning. Någon prövning av huruvida den negativa påverkan kan undvikas genom villkor ska inte göras. Kammarrätten anser att Trafikverket på ett godtagbart sätt har redogjort för varför en samordning påverkar bygg- och anläggningsprojektet och därigenom gjort sannolikt att en samordning av de i målet aktuella bygg- och anläggningsprojekten kan påverka verksamhetens funktion negativt. Projektet är därför undantaget från samordningsskyldigheten och Skanovas begäran kan inte medges.​ Efter att Skanova överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen beslutade domstolen den 23 november 2021 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 7231-20).

PTS beslut

Dom förvaltningsrätten

Dom kammarrätten

Engelnet ekonomisk förening ./. VB Energi AB 18-3651

Tvistlösning mellan Engelnet ekonomisk förening och VB Energi AB rörande tillträde enligt 2 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen).

Efter att VB Energi avslagit Engelnet ekonomisk förenings begäran om tillträde vände sig föreningen till PTS med en begäran om tvistlösning. PTS beslutade den 4 juli 2018 att VB Energi AB ska medge Engelnet ekonomisk förening tillträde till kanalisation som är anlagd under järnväg och på bro vid vissa angivna platser (PTS dnr 18-3651).

PTS beslut överklagades inte.

PTS beslut 

Norsjö kommun ./. Skanova AB 17-6439

Tvistlösning mellan Skanova AB och Norsjö kommun rörande tillträde enligt 2 kap. 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen).

Efter att Skanova har avslagit en begäran från Norsjö kommun om tillträde till Skanovas kanalisation begärde Norsjö kommun att PTS skulle pröva tvisten. PTS beslutade den 11 oktober 2017 (dnr 17-6439) att Skanova AB på rättvisa och skäliga villkor ska medge Norsjö kommun tillträde till kanalisation i form av samutnyttjande.

PTS beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Stockholm som beslutade att avslå överklagan (mål nr 25366-17). Förvaltningsrätten fann att det inte framkommit sådana omständigheter som medför att det av Norsjö begärda tillträdet inte är rimligt, varför överklagandet avslogs. Förvaltningsrättens dom överklagades och både Kammarrätten i Stockholm (mål nr 3097-19) och Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 5743-19) har beslutat att inte meddela prövningstillstånd. PTS beslut står därmed fast.

PTS beslut

Dom förvaltningsrätten

Dom kammarrätten

Beslut Högsta förvaltningsdomstolen

IP-Only Networks AB ./. Övik Energi AB 17-8014

Tvistlösning mellan IP-Only Networks AB och Övik Energi AB rörande samordning enligt 3 kap 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen).

IP-Only har begärt att få samförlägga kanalisation med Övik Energi i samband med en utbyggnad av ett ortssammanbindande fibernät. Övik Energi har avslagit IP-Onlys begäran med motiveringen att bolagets begäran är för sent framställd, att den inte uppfyller de formella kraven i utbyggnadslagen samt att den inte är rimlig. IP-Only har därefter begärt att PTS ska lösa tvisten mellan parterna. PTS beslutade den 14 september 2017 att Övik Energi ska medge IP-Only samordning med undantag av de sträckor där Övik Energis arbete var avslutat på beslutsdagen (PTS dnr 17-8014). Övik Energi överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som den 14 juni 2018 avslog överklagandet (mål nr 22968-17). Domen har vunnit laga kraft.

PTS beslut

Dom förvaltningsrätten

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening ./. Skanova AB 17-6200

Tvistlösning mellan Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening och Skanova AB rörande undersökning av fysisk infrastruktur och tillträde enligt 4 kap 3 § och 2 kap 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen).

Torsö Skärgårdsfiber har i begäran om tvistlösning yrkat att få tillträde till Skanovas kanalisation och att få information om eller möjlighet att undersöka kanalisationen. PTS beslutade den 26 juli 2017 att Skanova ska ge Skärgårdsfibers tillträde till kanalisationen och även ge föreningen möjlighet att undersöka den aktuella infrastrukturen (PTS dnr 17-6200). Skanova överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och begärde även att domstolen skulle inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Förvaltningsrätten avslog den 29 mars 2019 överklagandet (mål nr 19273-17). Skanova överklagade till Kammarrätten i Stockholm som den 25 september 2019 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 3133-19). Efter att Skanova överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen beslutade domstolen den 9 december 2019 att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 5744-19).

PTS beslut

Dom förvaltningsrätten

Dom kammarrätten

Beslut Högsta förvaltningsdomstolen

Torptäppans Samfällighetsförening ./. TeliaSonera Skanova Access AB 16-8191

Tvistlösning mellan Torptäppans Samfällighetsförening och TeliaSonera Skanova Access AB rörande tillträde enligt 2 kap 1 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen).

Efter att Skanova avslagit Torptäppans begäran om tillträde till av Skanova ägd kanalisation inom föreningens område begärde Torptäppan att PTS skulle pröva tvisten. Torptäppan hade för avsikt att bygga ett eget fastighetsnät med fiber för anslutning av bredband, tv och telefoni för att därefter ansluta föreningen till valfri operatör. PTS beslutade den 11 november 2016 att Skanova skulle ge Torptäppan tillträde till kanalisation inom föreningens område (PTS dnr 16-8191). Skanova överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm som i dom den 21 november 2017 upphävde det överklagade beslutet och återförvisade målet till PTS (mål nr 25854-16). Efter att både PTS och Torptäppan överklagat domen till Kammarrätten i Stockholm biföll kammarrätten överklagandet och fastställde den 29 januari 2019 PTS beslut (mål nr 7531-17). Skanova överklagade därefter till Högsta förvaltningsdomstolen och begärde även att domstolen skulle inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 9 december 2019 beslut att inte inhämta förhandsavgörande och meddelade inte prövningstilltillstånd (mål nr 1375-19).

PTS beslut

Dom förvaltningsrätten

Dom kammarrätten

Beslut Högsta förvaltningsdomstolen