Lagar och regler

Här finns länkar till proposition, lagtexter och det direktiv som lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät bygger på.

Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Regeringens proposition 2015/16:73 Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation.

PTS har även information om tvistlösning, tillsyn och viss information rörande lagen.

Ändringar och tillägg i andra lagar

Direktivet har föranlett ändringar i andra lagar utöver de som listas ovan. Dessa är väglagen, ledningsrättslagen och plan- och bygglagen.

I väglagen (1971:948) har en ändring införts att om tillstånd begärs för ledningar som ska ingå i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål ska väghållningsmyndigheten avgöra ärendet inom fyra månader från det att ansökan kom in till myndigheten.

En ändring i ledningsrättslagen (1973:1144) gör det möjligt att med stöd av en andrahandsupplåtelse dra fram en ledning i tom kanalisation. Dessutom har ett tillägg gjorts om att vid en förrättning som avser ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål eller annan anordning enligt 2a § ledningsrättslagen så ska ledningsbeslut, beslut om tillträde eller beslut om inställande av förrättning meddelas inom fyra månader. 

Plan- och bygglagen (2010:900) har ändrats genom att de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bredbandsanslutning har lagts till i listan över de tekniska egenskaper som ett byggnadsverk ska ha. Med kravet på bredbandsanslutning avses att ett byggnadsverk ska vara utformat och utrustat för att möjliggöra anslutning till ett elektroniskt kommunikationsnät som kan leverera tjänster för bredbandstillgång med hög kapacitet. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017.