Undersökning av fysisk infrastruktur

En nätinnehavare är, under vissa förutsättningar, skyldig att låta en bredbandsutbyggare undersöka fysisk infrastruktur på plats.

En bredbandutbyggare kan begära att på plats få undersöka sådan fysisk infrastruktur som den senare kan komma att begära tillträde till. Bredbandsutbyggarens begäran ska vara skriftlig och ange vilken infrastruktur som begäran avser. Syftet med en undersökning på plats är att en bredbandsutbyggare ska kunna bedöma förutsättningarna för att i ett senare skede begära tillträde till nätinnehavarens fysiska infrastruktur. Bredbandsutbyggaren bör begära mottagningsbevis eller på annat sätt försäkra sig om att nätinnehavaren har tagit emot begäran.

En nätinnehavare ska medge en begäran på proportionella, icke-diskriminerande och öppet redovisade villkor. Nätinnehavaren får avslå bredbandsutbyggarens begäran om den begärda undersökningen inte är rimlig. Nätinnehavaren får begränsa undersökningen till följd av tystnadsplikt eller, om det är nödvändigt, med hänvisning till nätets driftsäkerhet, allmän säkerhet, totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt, folkhälsa eller affärs- och driftsförhållanden. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).