Information om infrastruktur

En nätinnehavare är, under vissa förutsättningar, skyldig att lämna information om infrastruktur.

En nätinnehavare ska på begäran av en bredbandsutbyggare lämna information om sin fysiska infrastrukturs lokalisering och sträckning, typ och nuvarande användning samt kontaktuppgifter som behövs för att bredbandsutbyggaren ska kunna lämna en begäran om tillträde till nätinnehavaren. Bredbandsutbyggarens begäran ska vara skriftlig och ange vilket geografiskt område som begäran avser. Bredbandsutbyggaren bör begära mottagningsbevis eller på annat sätt försäkra sig om att nätinnehavaren har tagit emot begäran.

En nätinnehavare som har fått en begäran om information ska lämna informationen på proportionella, icke-diskriminerande och öppet redovisade villkor. Informationen ska tillhandahållas senast två månader från det att begäran togs emot.

Nätinnehavaren får begränsa tillgången till informationen till följd av tystnadsplikt eller, om det är nödvändigt, med hänvisning till nätets driftsäkerhet, allmän säkerhet, totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt, folkhälsa eller affärs- och driftsförhållanden. I det allmännas verksamhet ska i stället offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tillämpas. 

Om informationen i fråga finns tillgänglig genom en informationstjänst, t.ex. Ledningskollen, kan skyldigheten fullgöras genom att bredbandsutbyggaren hänvisas dit.