Information om bygg- och anläggningsprojekt

En nätinnehavare är, under vissa förutsättningar, skyldig att lämna information om infrastruktur och bygg- eller anläggningsprojekt.

Information om offentligt finansierande bygg- eller anläggningsprojekt

En nätinnehavare som utgör ett offentligt organ, eller som utför ett bygg- eller anläggningsprojekt som finansieras helt eller delvis med offentliga medel, ska göra information om ett planerat eller pågående bygg- eller anläggningsprojekt tillgänglig elektroniskt. Den information som ska göras tillgänglig är lokalisering och typ av projekt, berörda delar av nätet, beräknat datum för inledning av projektet och projektets varaktighet samt kontaktuppgifter till nätinnehavaren. Skyldigheten att lämna information gäller inte för bygg- och anläggningsprojekt av mindre betydelse.

Informationen ska göras tillgänglig i sådan tid att en bredbandsutbyggare kan begära samordning av bygg- och anläggningsprojekt. Nätinnehavaren får begränsa tillgången till informationen till följd av tystnadsplikt eller, om det är nödvändigt, med hänvisning till nätets driftsäkerhet, allmän säkerhet, totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt, folkhälsa eller affärs- och driftsförhållanden. I det allmännas verksamhet ska i stället offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tillämpas.

Nätinnehavaren ska uppdatera informationen inom två veckor från det att en förändring inträffat.

Om informationen finns tillgänglig genom en informationstjänst, t.ex. Ledningskollen, kan skyldigheten fullgöras genom att bredbandsutbyggaren hänvisas dit.

Information om planerade bygg- eller anläggningsprojekt på begäran

En nätinnehavare är skyldig att på begäran från en bredbandsutbyggare ge information om ett planerat bygg- eller anläggningsprojekt, oavsett hur detta finansieras. Den information som ska lämnas på begäran är lokalisering och typ av projekt, berörda delar av nätet, beräknat datum för inledning av projektet och projektets varaktighet samt kontaktuppgifter till nätinnehavaren. Begäran ska vara skriftlig och ange vilket geografiskt område som begäran avser. Bredbandsutbyggaren bör begära mottagningsbevis eller på annat sätt försäkra sig om att nätinnehavaren har tagit emot begäran. 

Skyldigheten gäller i förhållande till ett bygg- eller anläggningsprojekt för vilket tillstånd har beviljats, tillstånd har sökts eller för vilket nätinnehavaren avser att ansöka om tillstånd för inom sex månader. När det gäller bygg- eller anläggningsprojekt som inte kräver något tillstånd ska nätinnehavaren lämna information om de bygg- och anläggningsprojekt som nätinnehavaren planerar att påbörja inom det närmaste året. Skyldigheten att lämna information gäller inte för bygg- och anläggningsprojekt av mindre betydelse.

Nätinnehavaren ska uppdatera informationen senast två veckor från det att en förändring inträffat. 

Nätinnehavaren ska på proportionella, icke-diskriminerande och öppet redovisade villkor tillhandahålla informationen. Nätinnehavaren får begränsa tillgången till informationen till följd av tystnadsplikt eller, om det är nödvändigt, med hänvisning till nätets driftsäkerhet, allmän säkerhet, totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt, folkhälsa eller affärs- och driftsförhållanden. I det allmännas verksamhet ska i stället offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tillämpas.

Om informationen finns tillgänglig genom en informationstjänst, t.ex. Ledningskollen, kan skyldigheten fullgöras genom att bredbandsutbyggaren hänvisas dit.