Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

 

Vem ansvarar för tillstånd och relevanta avtal, till exempel markavtal?

Bredbandutbyggaren ansvarar i första hand för att ansöka om tillstånd och träffa avtal. När det krävs (till exempel när det uppställs formella krav på att det är nätinnehavaren som ska underteckna ansökan om tillstånd) är dock nätinnehavaren skyldig att medverka genom att söka tillståndet eller ingå avtalet med berörd aktör. 

 

Vad gäller om den sista dagen i en tidsfrist är en lördag, söndag, helgdagsafton eller helgdag? 

Enligt lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid blir då sista dagen i en tidsfrist nästkommande vardag.

 

Vad händer om nätinnehavaren underlåter att svara?

Om nätinnehavaren trots flera uppmaningar inte besvarar en begäran kan det betraktas som att denne nekar en begäran om information, tillträde eller samordning. Bredbandsutbyggaren kan då vända sig till PTS för tvistlösning.

 

Kan vi i egenskap av byalag använda oss av lagen för att begära tillträde?

Ja, eftersom byalag har för avsikt att anlägga eller bygga ut ett bredbandsnät kan de nyttja lagen för detta ändamål.